Hoppa till innehållet Hoppa till sidfoten

1. Allmänt

1.1 Dessa generella förutsättningar (“Avtalet”) tillämpas vid köp av tjänster från ZAZY AGENCY AB (559351-4788) (“Bolaget”). Avtalet omfattar olika typer av tjänster och produkter (“Tjänsten”) som tillhandahålls av Bolaget efter beställning från en kund (“Klienten”).

1.2 Genom att acceptera en offert eller inleda ett uppdragsförhållande anses Klienten ha tagit emot, läst och godkänt dessa allmänna villkor och Personuppgiftspolicy och är bunden av vad som anges i avtalet.

1.3 De generella villkoren i detta Avtal utgör hela överenskommelsen mellan Kunden och Bolaget och ersätter eventuella tidigare avtal eller överenskommelser.

1.4 Bolaget och Klienten hänvisas också gemensamt som “Parterna” eller individuellt som “Part”.

1.5 Villkoren gäller för alla Tjänster som Bolaget tillhandahåller Klienten, förutsatt att det kan finnas ändringar enligt avsnitt 15 nedan, även för tjänster som erbjuds efter det ursprungliga uppdraget.

2. Tjänsten

2.1 Bolaget erbjuder olika marknadsföringstjänster. Deras huvudsakliga tjänster inkluderar webbdesign, webbprogrammering, webbstrategi, design- och kommunikationskoncept, annonsering på Sociala Medier och Google, varumärkesstrategi, grafisk formgivning, originalarbete, copywriting och 3D-grafik.

2.2 Förutom de ovan nämnda huvudområdena tillhandahåller Bolaget även tilläggstjänster som webbsupport, hosting och serviceavtal, digitalprint, förmedling av produktionstjänster, film och fotografering samt andra tjänster som krävs för att genomföra produktionerna.

2.3 Bolaget erbjuder även serviceavtal för att möta Klientens behov av uppdateringar, tekniskt underhåll och annan rådgivning som rör till exempel webbplatser. Detta kan inkludera skydd som backup, brandväggar och säkerhetscertifikat, samt kontinuerlig rådgivning.

2.4 Andra tjänster som Bolaget kan tillhandahålla enligt specifika önskemål från kunder omfattas också av villkoren i detta Avtal.

2.5 Efter att ett uppdragsförhållande har inletts hålls en uppstartsmöte för att samla tillräcklig information för att kunna genomföra Tjänsten. Därefter sker kontinuerliga avstämningar med Klienten tills leveransen är klar. Processen kan variera beroende på omfattningen av Tjänsten. Om Klienten avviker från den planerade tidsramen för Tjänsten kan leveransen av uppdraget fördröjas och tidsplanen ändras.

2.6 Bolagets tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för Bolaget. Bolaget har rätt att förvänta sig att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

2.7 Debitering av Tjänsten sker enligt följande, se klausul 7.

2.8 Tjänsten innefattar två revisioner per producerat material där leverantören åtar sig att justera för klienten enligt presenterade återkopplingar. Ytterligare revisioner faktureras till en löpande timdebitering om 1250kr exkl moms per timma.

3. Hantering av personuppgifter

3.1 Avseende behandling av personuppgifter se Bilaga 1 till dessa allmänna villkor bifogad, Personuppgiftspolicy.

4. Bolagets åtaganden

4.1 Bolaget har rätt att vidta de åtgärder som anses nödvändiga eller önskvärda för tillhandahållandet av Tjänsten såvida inte Klient meddelar något annat. Skäliga kostnader kan komma att debiteras därefter.

4.2 Bolaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten i den utformning som Klienten beställt.

5. Klientens åtaganden

5.1 Klienten garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

5.2 Klienten får ej använda Tjänsten på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

5.3 Klienten får inte använda Tjänsten för olaglig verksamhet.

5.4 Klienten åtar sig att inkomma med återkoppling (feedback) på levererad produkt/tjänst från företaget inom 30 dagar efter presenterat resultat. Om klient ej inkommer med feedback under dessa 30 dagar förklaras leverans som slutförd och accepterad av klienten. Eventuella justeringar efter slutfört projekt faktureras löpande per timdebitering om 1250kr exkl moms per timma.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Bolaget garanterar att Klient har samtliga immateriella rättigheter till de Tjänster som levereras inom uppdragets ramar. Undantag gäller för de fall då Bolaget hjälper Klient att köpa in bilder från diverse bildbanker.

6.2 Om Klient önskar ta del av den designfil som har använts vid tillverkandet av Produkten eller det löpande projektet är det upp till Bolaget att avgöra om detta kan ske. Om så sker har Bolaget rätt att ta ut en separat avgift.

7. Fakturering och betalning

7.1 Fakturering kan ske kontinuerligt eller efter att resultatet har levererats, beroende på omfattningen och typen av Tjänsten. För Tjänster med större omfattning sker fakturering vanligtvis med en startavgift (en viss procent av Tjänstens totala faktureringsvärde), och sedan skickas fakturor regelbundet under projektets gång. En slutgiltig faktura skickas i samband med leveransen av projektet. Mindre omfattande Tjänster faktureras efter att resultatet har levererats. Avtalade löpande tjänster faktureras årsvis i förskott om inget annat avtalats på signerad offert. Avtal faktureras i regel i förskott där första perioden ska vara betald innan avtalstiden påbörjas.

7.2 Om Klienten inte kan kontaktas och en månad har gått, avbryts projektet och Klienten faktureras för den arbetade tiden. Förskottsbetalning återbetalas inte om projektet avbryts av Klienten.

7.3 Betalningen ska vara Bolaget tillhanda senast 15 dagar efter att fakturan har utfärdats. Eventuella felaktigheter i en faktura måste meddelas av Klienten.

7.4 Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntesatsen som föreskrivs enligt räntelagen, från förfallodagen tills betalningen mottas.

7.5 Om Klienten anser att fakturan är felaktig måste den invändas innan förfallodagen har passerat.

8. Sekretess

8.1 Parterna åtar sig att inte avslöja för utomstående någon information som de har erhållit från den andra parten och som kan anses vara affärshemligheter, varken under giltighetstiden för Avtalet eller efteråt. Parterna ska också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Affärshemligheter avser information som parten inte har gjort allmänt känd eller som har gjorts allmänt känd av den andra parten i strid med detta Avtal.

8.2 Om Bolaget enligt lag är skyldigt att lämna ut information anses Klienten ha samtyckt till att sådan information lämnas ut. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

9. Tillgänglighet

9.1 Vi hanterar kund- och supportärenden vardagar under kontorstid. Vid supportärenden räknar vi med att ge en återkoppling kring ärendet inom två arbetsdagar.

10. Klagomål och krav

10.1 Om Klienten av någon anledning är missnöjd med en Tjänst och vill framföra ett klagomål ska detta skickas till e-postadressen mikke@zazy.se.

10.2 Klagomål ska framställas skriftligen. För att klagomålet ska vara giltigt måste kravet framställas inom skälig tid, men inte senare än tre månader efter det att Klienten fick kunskap (eller rimligen borde ha fått kunskap) om felet eller försummelsen.

10.3 Om felet inte har orsakats av Bolaget och inte heller gäller beställningen kommer eventuell åtgärd att debiteras enligt den aktuella timtaxan.

11. Avtalstid och avtalets upphörande

11.1 Avtalet börjar gälla från den dag då kunden accepterar offerten och fortsätter tills den slutliga produkten har levererats.

11.2 För löpande tjänster (abonnemang, serviceavtal, kampanjer m.m.) gäller den avtalstid/bindningstid som framgått på den signerade offerten. Om ingen avtalstid framgått på signerad offert gäller 12 månaders bindningstid för löpande tjänster.

11.3 Löpande tjänster förlängs per automatik med motsvarande avtalstid som signerad offert presenterat om uppsägning inte inlämnats av kund två kalendermånader före aktuellt avtals slutdatum. 

Avtalsbrott och skadestånd

12.1 Om någon av Parterna väsentligt bryter mot villkoren i detta Avtal har den andra Parten rätt att omedelbart säga upp avtalet. Den skadelidande parten har rätt till skälig ersättning från den andra parten för den skada som uppstår till följd av avtalsbrottet.

12.2 Vid avtalsbrott ska den som har orsakat skadan ersätta den direkta skada som har drabbat den skadelidande parten.

12.3 Skadeståndet får inte i något fall överstiga värdet av ett prisbasbelopp.

13. Force Majeure

13.1 Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

14. Ansvarsbegränsningar

14.1 Detta Avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess kunder.

14.2 Bolaget tar inget ansvar under några omständigheter för kundens förlorade vinst, intäkter, besparingar, goodwill eller andra förluster till följd av driftavbrott, förlust av data, kundens eventuella skadeståndsskyldighet gentemot tredje part, eller indirekt skada eller följdskada.

14.3 Bolaget ansvarar inte för skador som uppstår genom att kunden använder Bolagets arbetsresultat eller råd i andra ärenden eller för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för.

14.4 Bolaget tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll och som inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för uppdragets antagande, och där Bolaget inte heller rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit konsekvenserna av dessa omständigheter.

14.5 Bolagets sammanlagda och totala ansvar ska aldrig överstiga värdet av ett prisbasbelopp.

15. Ändringar och företräde

15.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Bolaget. Dessa ändringar ska vara skriftliga för att vara giltiga.

15.2 Om Bolaget har angett särskilda villkor i förhållande till ett uppdrag eller del av ett uppdrag ska dessa villkor äga företräde framför de allmänna villkoren om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

16. Tillämplig lag och tvistlösning

16.1 Dessa generella villkor, tillsammans med eventuella specifika villkor för uppdraget, och alla frågor som uppstår med anledning av dem, Bolagets uppdrag och tjänster, ska regleras och tolkas enligt svensk lag.

16.2 Vid tvist som uppkommer med anledning av dessa generella villkor, eventuella specifika villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska tvisten slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förenklat skiljeförfarande ska användas i den mån det är möjligt, och en skiljeman, utsedd av institutet, ska vara involverad. Skiljeförfarandet kommer att hållas i Göteborg, och det officiella språket för förfarandet ska vara svenska.

16.3 Skiljeförfarandet enligt punkt 16.2, samt all information som framkommer eller utbyts under förfarandet, inklusive eventuella beslut eller skiljedomar som utfärdas, ska behandlas konfidentiellt och får inte lämnas ut till tredje part utan uttryckligt samtycke från motparten. Dock kan en part avslöja sådan information för att skydda sina rättigheter gentemot den andra parten eller en försäkringsgivare, eller om parten är skyldig att göra så enligt tvingande lag, förordning eller börsregler.

16.4 Trots det som sägs i punkt 16.2 har Bolaget rätt att inleda rättsliga förfaranden för att driva in betalningar av obestridda fordringar inför domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

17. Villkors ogiltighet

17.1 Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, skall det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet.

ZAZY AGENCY AB
559351-4788
Senast uppdaterat: 2022-05-15